User Agreement

ข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400  โดยถือให้ผู้ขอใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตกลงร่วมกันในข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตใช้ “ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ภายใต้การดูแลและบอกรับโดย งานห้องสมุด กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้

 1. สมาชิกห้องสมุด

หมายถึง บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุราชการ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาของสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต นักเรียนพยาบาลเฉพาะทาง และผู้เข้าฝึกอบรมจากต่างประเทศในหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมหลักโดยโรงพยาบาลราชวิถี ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานหมุนเวียนภายในโรงพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรงพยาบาล

 1. สิทธิ์และระยะเวลาอนุมัติการเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด

จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้เฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 เท่านั้น โดยอนุมัติให้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดได้ และสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกผู้นั้นพ้นจากสถานภาพตามข้อ 1

 1. บัญชีผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อมีการสร้างและอนุมัติบัญชีผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดได้เลือกใช้ระบบ OpenAthens บัญชีผู้ใช้งานแต่ละท่านจะมีระยะเวลาการใช้งานสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่อนุมัติ เมื่อสิ้นสุดระยะดังกล่าวท่านสามารถติดต่อขอเพิ่มระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องได้ โดยจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)

ระบบจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี มีการเก็บข้อมูลที่จำเป็นและสามารถระบุตัวตนของท่าน ได้แก่ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ทำงาน ข้อมูลสาขาเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการยืนยันสถานภาพการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี และวิเคราะห์สถิติการใช้งานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยออกสู่สาธารณชน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบจนกว่าท่านจะหมดสถานภาพสมาชิกไปแล้ว 30 วัน รวมถึงท่านสามารถขอลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ยกเว้นข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะถูกลบออกจากระบบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ได้สร้างบัญชีผู้ให้งานให้ท่านสำเร็จ ทั้งนี้ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของงานห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี มีระบบการคุ้มครองข้อมูลตามแนวทางกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล General Data Protection Regulation (GDPR) เป็นอย่างน้อยเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
   • คุกกี้คืออะไร : คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน การตั้งค่า และสถานะการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ บนอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการบนระบบออนไลน์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์การใช้งาน และเนื้อหาในไฟล์คุกกี้จะถูกเรียกใช้งานได้โดยเว็บไซต์หรือบริการที่สร้างไฟล์คุกกี้ดังกล่าว
   • ประโยชน์การใช้งานของคุกกี้ : ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของงานห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี มีการใช้คุกกี้เพื่อให้บริการในการเข้าสู่ระบบ (Login) และการคงสถานะเข้าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของสำนักพิมพ์ที่ห้องสมุดได้ทำการบอกรับ ทำให้ท่านสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้
   • การคงสถานะเข้าใช้งานคุกกี้ : ปัจจุบันทางห้องสมุดได้ใช้ระบบ OpenAthens ในการเชื่อมต่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีการใช้งานคุกกี้เพื่อคงสถานะเข้าใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลที่ทางห้องสมุดได้บอกรับไว้ เมื่อท่านมีการเข้าสู่ระบบ (Login) แล้วจะมีการคงสถานะเข้าใช้งานให้แก่ท่านภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวระบบจะทำการตัดออกจากระบบ (Logout) โดยอัตโนมัติ
   • อันตรายจากการใช้คุกกี้ : แม้ว่าระบบของห้องสมุดจะไม่ได้เกี่ยวข้องทางธุรกรรมโดยตรง แต่เมื่อใช้งานระบบ OpenAthens เสร็จสิ้นแล้ว ท่านควรออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้ใช้งานบนอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อป้องกันการถูกสวมรอยใช้งาน ซึ่งอาจนำไปสู่การโจรกรรมข้อมูลได้ ซึ่งท่านสามารถออกจากระบบ (Logout) ได้ที่คำสั่งบนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี และบนหน้าสมาชิกของระบบ OpenAthens
 1. เงื่อนไขการอนุญาตใช้งาน

เงื่อนไขดังต่อไปนี้ “อนุญาต” ให้สามารถกระทำได้

  • การดู ดาวน์โหลด ทำสำเนา สั่งพิมพ์ จัดเก็บสำเนา ผลการสืบค้นและการจัดเก็บบทความ
  • การใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในทางวิชาการ การศึกษา การวิจัย การเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  • การส่งบทความแก้ผู้ใช้อื่นที่มีสิทธิ์หรือเป็นสมาชิกของห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี
  • การแสดง URL ของบทความในเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของบทความบนเว็บไซต์

เงื่อนไขดังต่อไปนี้ “ไม่อนุญาต” ให้กระทำ

  • การใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติดาวน์โหลดครั้งละเป็นจำนวนมาก
  • การดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์บทความวารสารทั้งฉบับ หรือทั้งปีวารสาร หรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นสัดส่วนจำนวนมาก
  • การใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลทางการค้า (เช่น ขายต่อ เผยแพร่ซ้ำ หรือพิมพ์ซ้ำเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต)
  • การส่งต่อ เผยแพร่ หรือทำเนื้อหาออนไลน์แก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด
  • การเผยแพร่บทความฉบับเต็มบนเว็บไซต์

หมายเหตุ การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเป็นจำนวนมาก และการดาวน์โหลดบทความวิชาการทุกบทความในตัวเล่มวารสาร ถือเป็นการละเมิดสัญญาการใช้งานเพื่อการศึกษาของแต่ละสำนักพิมพ์ การกระทำใดที่ขัดที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด ท่านจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถีทันที และอาจถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งราชอาณาจักรไทยหรือสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศจากสำนักพิมพ์หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ

          ในการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของงานห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวก่อนการยื่นคำร้องขอ การกระทำใดที่ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตใช้ฉบับนี้ งานห้องสมุด กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชีผู้ใช้งานในระบบทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9  พฤษภาคม  2564
งานห้องสมุด กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี

โทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30420, 30421

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

Save